Hồ sơ pháp lý

 

1. GIẤY PHÉP KINH DOANH

 

Giấy phép kinh doanh

 

Giấy phép kinh doanh

 

 

2. GIẤY PHÉP KINH DOANH TINGCO CHI NHÁNH

 

 

Giấy phép kinh doanh TINGCO CHI NHÁNH

 

 

 

3. GIẤY PHÉP KINH DOANH TINGCO BÌNH ĐỊNH

 

Giấy phép kinh doanh

 

Giấy phép kinh doanh 

 

4. CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

 

Chủ trương đầu tư

Chủ trương đầu tư

 

 

5. ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ

 

 Điều chỉnh đầu tư

 

4. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 

 

Giấy phép xây dựng