Mục tiêu của công ty

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
(Nhà máy công ty Tingco)


1. Tăng cường kỷ luật lao động và chất lượng làm việc của các bộ phận chuyên môn, công nhân lao động và hệ thống quản trị sản xuất của Nhà máy ( theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015).

2. Cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm nước giải khát như : Colagen C 100, Thanh Long....

3. Chuẩn hóa hệ thống quản lý sản xuất và quản lý hồ sơ của Nhà máy.

Tất cả Cán Bộ - Công Nhân Viên của Nhà máy quyết tâm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
(Văn phòng công ty tingco)


1. Tăng cường kỷ luật lao động và chất lượng làm việc của nhân viên Công ty ( theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015).

2. Tổng doanh thu năm 2020 tăng 30% so với năm 2019.

3. Chất lượng sản phẩm đạt 100% tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của sở y tế.

4. Tiến độ giao hàng đạt thấp nhất là 98%.

Để khẳng định uy tín trên thị trường và vì sự phát triển bền vững của Công ty. Toàn thể Cán Bộ- Công Nhân Viên Công ty Tingco quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu chất lượng năm 2020.

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
(Nhà Máy bình định)


1. Tăng cường kỷ luật lao động và tác phong làm việc của nhân viên Nhà Máy , phát huy tính hiệu quả và nâng cao tính trách nhiệm trong công việc ( theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015).

2. Tăng tổng doanh số đạt 20% so với năm 2019.

3. Triển khai sản phẩm mới đạt 80% theo chỉ tiêu của Công ty.

4. Quản lý chi phí dưới 10% trên tổng doanh số bán ( Chi phí = tổng chi phí của nhà máy).

Tất cả Cán Bộ - Công Nhân Viên của Chi nhánh quyết tâm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.